Bản nguyện của Viện ĐạiHọc VạnHạnh

BẢN THỆ HòaThượng Thích Minh Châu (Trước sự Nô Lệ của Con Người)   I. Ý NGHĨA CỦA BẢN THỆ Bản thệ chính là bản nguyện của Viện Đại Học Vạn Hạnh. Mỗi một công trình xây dựng văn hoá đều được xây dựng trên một chủ trương nhất định: chủ hướng ấy chính là chủ [...]