Lễ Phát HọcBổng tại HọcViện PhậtGiáo

Hình ảnh Buổi Lễ Phát Học Bổng vào ngày 25 tháng 9 năm 2007 tai Học Viện Phật Giáo VN đưởng NguyễnKiệm PhúNhuận :