1.      Huỳnh     Am
 2.      Phạm Đăng Cẩm
 3.      Lê Quang Chiêu
 4.      Nguyễn Thới Chuẩn
 5.      Nguyễn Hữu Du
 6.      Nguyễn Thị Xuân Đào
 7.      Hồ     Hàng
 8.      Lý Minh Hào                                    BắcCali,Usa
 9.      Nguyễn Gia Hoàng
 10.      Phạm Vĩnh Khương
 11.      Nguyễn Minh Lộc
 12.      Nguyễn Văn Lợi
 13.      Đoàn Minh Quang
 14.      Lý Văn Quang
 15.      Phạm Văn Tại
 16.      Nguyễn Tùng Thanh
 17.      Đào Hoàng Trung
 18.      Đặng Viết Tuấn
 19.      Nguyễn Văn Út

Tổng kết danh sách này gồm 19 Sinh Viên  ( 18 Nam , 1 Nữ ) .

Tài liệu này căn cứ vào danh sách sinh viên năm thứ hai niên khóa 1969-1970 Khóa II KHXH , do Giám Đốc Nha Học Vụ Viện Đại Học Vạn Hạnh ký ngày 24/02/1970 .