Các hình ảnh tư liệu này là của anh NguyễnVănNamAnh Khxh2 và anh PhanBa Khxh1 đăng trong Kỷ Yếu VạnHạnh năm 2000 .

 

       

Photo