• TƯ TƯỞNG
 • Cơ Quan Luận Thuyết của Viện Đại Học Vạn Hạnh
 • Chủ nhiệm kiêm Chủ Bút: Thượng Tọa Thích Minh Châu
 • Tổng Thư Ký Tòa Soạn: Đại Đức Thích Tuệ Sỹ
 •      Tạp Chí Tư Tưởng của Viện Đại Học Vạn Hạnh là cơ quan ngôn luận dẫn đạo về mặt tư tưởng, triết lý, giáo dục và văn hóa hàng đầu của Phật Giáo Việt Nam, mà mãi đến nay (2014) vẫn chưa có tạp chí Phật Giáo nào, trong và ngoài nước, có thể vượt qua được uy tín và ảnh hưởng lớn rộng của nó.  Hiện nay  Thư Viện Huệ Quang  ở Việt Nam, đã số hóa tạp chí này, bắt đầu từ số 1 năm 1967 cho đến số cuối cùng vào tháng 3 năm 1975 thì tự đình bản do hoàn cảnh đổi chủ của miền Nam Việt Nam.
 •     Đọc Online: (Các bạn độc giả cần tìm đề mục xin xem thư mục)

 1. Tư Tưởng (1967) – Số 01
 2. Tư Tưởng (1968) – Số 02 & 03
 3. Tư Tưởng (1968) – Số 04 & 05
 • NĂM  1969
 1. Tư Tưởng (1969) – số 01
 2. Tư Tưởng (1969) – số 02
 3. Tư Tưởng (1969) – Số 03 
 4. Tư Tưởng (1969) – số 04
 5. Tư Tưởng (1969) – số 05
 6. Tư Tưởng (1969) – Số 06
 • NĂM  1970
 1. Tư Tưởng (1970) – Số 01
 2. Tư Tưởng (1970) – Số 02
 3. Tư Tưởng (1970) – Số 03
 4. Tư Tưởng (1970) – Số 04
 5. Tư Tưởng (1970) – Số 05
 6. Tư Tưởng (1970) – Số 06
 7. Tư Tưởng (1970) – Số 07
 8. Tư Tưởng (1970) – Số 08
 9. Tư Tưởng (1970 – 1971)
 • NĂM  1971
 1. Tư Tưởng (1971) – Số 01
 2. Tư Tưởng (1971) – Số 02
 3. Tư Tưởng (1971) – Số 03
 4. Tư Tưởng (1971) – Số 04
 5. Tư Tưởng (1971) – Số 05
 6. Tư Tưởng (1971) – Số 06
 7. Tư Tưởng (1971) – Số 07
 8. Tư Tưởng (1971) – Số 08
 9. Tư Tưởng (1971) – Số 09
 10. Tư Tưởng (1971) – Số 10
 • NĂM  1972
 1. Tư Tưởng (1972) – số 01
 2. Tư Tưởng (1972) – số 02
 3. Tư Tưởng (1972) – số 03
 4. Tư Tưởng (1972) – số 04
 5. Tư Tưởng (1972) – số 05
 6. Tư Tưởng (1972) – số 06-07
 • NĂM  1973
 1. Tư Tưởng (1973) – số 01
 2. Tư Tưởng (1973) – số 02
 3. Tư Tưởng (1973) – số 04
 4. Tư Tưởng (1973) – số 05-06 (Đức Phật và Con Người)
 5. Tư Tưởng (1973) – số 07
 6. Tư Tưởng (1973) – số 08-09 (Phan Bội Châu)
 • NĂM  1974
 1. Tư Tưởng (1974) – số 01 (Trước Thềm Đại Học)
 2. Tư Tưởng (1974) – số 02 (Vạn Hạnh 10 Năm)
 3. Tư Tưởng (1974) – số đặc biệt (Quốc Tổ Hùng Vương)
 • NĂM  1975
 1. Tư Tưởng (1975) – số 48 (Đại Học Tư)
 2. Tư Tưởng (1975) – số 49