Hình ảnh Buổi Lễ Phát Học Bổng vào ngày 25 tháng 9 năm 2007 tai Học Viện Phật Giáo VN đưởng NguyễnKiệm PhúNhuận :

Photo Photo Photo

Photo  Photo

Photo  Photo

Photo  Photo

Photo  Photo

Photo  Photo

Photo  Photo

Photo  Photo

Photo  Photo

Photo  Photo

Photo  Photo

Photo  Photo

Photo  Photo

Photo  Photo

Photo  Photo

Photo  Photo

Photo   Photo

Photo  Photo