1.       Lơi Nguyên An
  2.       Nguyễn Văn Nghiêm                        NamCali,Usa
  3.       Huyền Tôn Nữ Việt Phương

Tổng Kết Danh Sách này  gồm  03  Sinh Viên    (  02  Nam  ,  01  Nữ  )   .