1.       Đặng Văn Hiến
  2.       Lê Doãn Sơn
  3.       Hoàng Ngọc Tuấn                   Houston,Texas,Usa
  4.       Vĩnh Việt Tuấn                                                  France

Tổng kết danh sách gồm 04 Sinh Viên   ( 4 Nam ) .

Tài liệu này căn cứ vào danh sách sinh viên năm thứ hai niên khóa 1969-1970 Khóa II KHXH , do Giám Đốc Nha Học Vụ Viện Đại Học Vạn Hạnh ký ngày 20/02/1970 .