1.      Phan   Ba                                   Saigon,  VN
 2.      Đặng Đức Ban  *                                 mất tại Saigon,VN
 3.      Nguyễn Quốc Bảo *                          mất tại Londre,England
 4.      Nguyễn Văn Bính
 5.      Trần Văn Chi               Vancouver,Canada
 6.      Lê Quang Đoàn
 7.      Trần   Đương
 8.      Nguyễn Kim Giang        Nam Cali, Usa
 9.      Lý Tô Hà
 10.      Phạm Văn Hai                                       mất
 11.      Nguyễn Thị Hài
 12.      Chu Xuân Hiển                   Virginia,Usa
 13.      Nguyễn Hữu Hiệp
 14.      Trần Thái Hiệp
 15.      Trần Văn Hoa
 16.      Nguyễn   Hòa
 17.      Trần Ngọc Hoàng
 18.      Nguyễn Xuân Hộ   *                        mất  tại Saigon,VN
 19.      Huỳnh Kim Huệ     *                        mất
 20.      Lê Huy Hùng           *                        mất  tại Saigon,VN
 21.      Nguyễn   Hùng                   Oregon,Usa
 22.      Đặng Quang Hùng
 23.      Lưu Thái Hùng                NamCali,Usa
 24.      Trương Thái Hùng                              Úc
 25.      Bùi Tiến Hùng
 26.      Huỳnh Văn Hưởng
 27.      Lưu Ngọc Khanh               BắcCali,Usa
 28.      Vũ Văn Kiên                     Virginia,Usa
 29.      Cao   La
 30.      Nguyễn Vinh Lộc
 31.      Hạ Hoàng Nam                 Virginia,Usa
 32.      Thân Trọng Nhân          NamCali,Usa
 33.      Lâm Hữu Nhi
 34.      Nguyễn Hữu Nghiệp
 35.      Đoàn Trần Nghị              Paris, France
 36.      Trương Đình Ngôi
 37.      Chung Tiếng Phát               BắcCali,Usa
 38.      Uông Xương Phát                Saigon, VN
 39.      Lê Quang Phúc
 40.      Trần Ngọc Quang
 41.      Đoàn Nhựt Quang     Houston,TX,Usa
 42.      Trần Văn Quốc
 43.      Bùi Xuân Sắc                         BắcCali,Usa
 44.      Nguyễn Thanh Phong        Saigon, VN
 45.      Nguyễn Đắc Tâm                  Saigon, VN
 46.      Nguyễn Văn Thạch
 47.      Trần Ngọc Thanh
 48.      Lê Văn Thạnh                     NamCali,Usa
 49.      Nguyễn Trí Thành                Saigon, VN
 50.      Quách Thái Thọ                               mất tại Saigon,VN
 51.      Nguyễn Huy Thậm
 52.      Phạm Thị Tiếu
 53.      Lê Bá Tòng
 54.      Nguyễn Kiến Trung
 55.      Trang Anh Tuấn              NamCali,Usa
 56.      Nguyễn Viết Tùng             BắcCali,Usa
 57.      Sầm Ngọc Yến                 NamCali,Usa
 • Tổng kết danh sách này gồm 57 SinhViên (54 nam, 3 nữ )
 • Tài liệu này căn cứ vào danh sách SV năm thứ ba NK 69-70 Khóa I KHXH, do GiámĐốc NhaHọcVụ của Viện ĐaịHọc VạnHạnh ký ngày 27tháng2năm1970.