Mái Trường ĐạiHọc VạnHạnh xưa

  Cổng Trường VạnHạnh xưa                                           Sân đa năng trong khuôn viên Trường    Toàn cảnh Viện ĐạiHọc Vạn Hạnh trong giờ học Thư Viện ĐạiHọc VạnHạnh Phân khoa KhoaHọc ỨngDụng đang xây dựng Phía sau khuôn viên Thiền Viện [...]