KHÓA III : Ban Nhân Chủng Học niênkhóa 1969-1973

      Lơi Nguyên An       Nguyễn Văn Nghiêm                        NamCali,Usa       Huyền Tôn Nữ Việt Phương Tổng Kết Danh Sách này  gồm  03  Sinh Viên    (  02  Nam  ,  01  Nữ  )   .