Hội Hỗ Trợ Giáo Dục Vạn Hạnh (VHEF) tặng món quà cho Thư Viện VạnHạnh của Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam