1.      Vĩnh    Bách                         ĐàLạt, VN
 2.      Trần Thái Bình            NamCali,Usa
 3.      Nguyễn Đức Cảnh                          Usa
 4.      Đoàn Minh Du
 5.      Lưu Trọng Đạt     *                          mất
 6.      Lê Thị Điệp                         Saigon, VN
 7.      Vũ Tấn Đồng   *                               mất Saigon,VN
 8.      Đỗ Bảo Giao                       Saigon, VN
 9.      Phạm Ngọc Hài
 10.      Nguyễn    Hiền                  Saigon, VN
 11.      Lê Túy Hoa                       Saigon, VN
 12.      Vương Hoàng Hoanh     Brisban,Úc
 13.      Huỳnh Văn Hồng
 14.      Võ Như Lanh                    Saigon, VN
 15.      Trương Cao Minh
 16.      Đỗ Thị Huê Mỹ             NamCali,Usa
 17.      Nguyễn Hữu Nam
 18.       Lê Hữu Nghĩa
 19.       Đỗ Hồng Ngọc               BắcCali,Usa
 20.       Đỗ Thanh Nhuận  *                      mất Saigon,VN
 21.      Nguyễn Ngọc Quí        NamCali,Usa
 22.      Huỳnh Trung Tâm       Saigon, VN
 23.      Lê Bửu Tấn         *                          mất NamCali,Usa
 24.      Nguyễn    Thảo
 25.      Phan Văn Thắng
 26.      Huỳnh    Thố
 27.      Trần Nhựt Tính            NamCali,Usa
 28.      Ng Thị Quyền Trang
 29.      Võ     Yên                            Saigon, VN
 • Tổng kết danh sách này gồm 29 Sinh Viên  ( 25 nam , 4 nữ ) .
 • Tài liệu này căn cứ vào danh sách sinh viên năm thứ ba niên khóa 69-70 Khóa I KHXH, do Giám Đốc Nha Học Vụ Viện Đại Học Vạn Hạnh ký ngày 02/03/1970 .