Thầy Đức Khuê

Thầy Quảng Độ

Bộ Trưởng Bộ Giáo Dục Trần Ngọc Ninh

Thầy Viện Trưởng Thích Minh Châu

Thầy Viện Trưởng cài giải băng cho giáo sư Nguyễn Đăng Thục