Nhân dịp bạn Đàm Văn Hoanh Khxh2 ở Montréal Canada về thăm quê , các bạn Khxh2  kéo ra Cafe Ông Thiệu Dinh Độc Lập đường Huyền Trân Công Chúa Quận 1 .
Chúng ta thấy chủ quán Nguyễn Văn Nam Anh K2 chủ xị , Lê Đình Dũng K1 Cafe Hoa Vàng , Lê Ngọc Hùng K1 (5LN) ngồi một phía .
Bên đối diện có Trần Đình Cường BC3 (ĐGH) , Lê Công Thành K1 (TCaravat), Trần Tấn Cường K3 (4Khàn) , Đàm Văn Hoành K2 Canada, Trần Huỳnh Dũng K2 (DzũngYé) , Phan Tánh K2 (T2) …

Photo Photo