Tưởng nhớ GS TônThấtThiện (1924-2014)

 TƯỞNG NHỚ GIÁO SƯ TÔN THẤT THIỆN (1924-2014)  Bài viết: GS Phạm Lệ Hương Kính thưa Bà Tôn Thất Thiện và tang quyến, Được tin buồn Giáo sư Tôn Thất Thiện đã từ biệt gia đình và bạn bè, học trò cũ để đi vào cõi vĩnh hằng, chúng tôi xin có lời chia buồn cùng bà [...]