Hình các Cử Nhân Tân Khoa Kỳ 4 (1970-1974) ngày 19/01/1975