HộiQuán HoaVàng đãi NhậtKiều “KhoáiĂnSang” & CàFê ĐỉnhGióHú

Nhân dịp anh chị Lê Ngọc Hải (Hải con) Báo Chí 1 (NK:67-71) ở Nhật Bổn về tham dự Ngày Hội Ngộ 50 năm Vạn Hạnh , đã ghé Câu Lạc Bộ Hội Quán Hoa Vàng vào sáng thứ bẩy 27 tháng 9 năm 2014 , được gia chủ đãi điểm tâm " Khoái Ăn [...]